Панфьорова Ірина Юріївна

Професор кафедри інформаційних управляючих систем, кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

1986 р. – закінчила з відзнакою Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ) за спеціальністю «Автоматизовані системи управління».

1986 р. –молодший науковий співробітник на кафедрі автоматизованих систем управління (АСУ).

1993 р.  – асистент кафедри АСУ (ХТУРЕ).

1998р. – кандидат технічних наук, спеціальність 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології, дисертацію захищала у ХНУРЕ.

1998 р. –  старший викладач кафедри ІУС (ХТУРЕ).

2000 р. –доцент кафедри ІУС (ХТУРЕ).

2008 р. – отримала звання доцента.

Освітня діяльність

Викладає навчальні курси: «Організація баз даних та знань», «Системи управління розроділеними базами даних», «Менеджмент даних в ІС»,«Сучасні технології баз даних», «Управління ІТ-сервісами та контентом», «Аналіз великих масивів даних».

Наукова діяльність

Протягом роботи на кафедрі була виконавцем держбюджетної  НДР: «Розробка інформаційно-аналітичної системи з розподіленим штучним інтелектом („Університет”)»; госпдоговірних НДР «Розробка інформаційної системи управління навчальним процесом (І черга)»; відповідальним виконавцем держбюджетної теми «Розробка знанняорієнтованих моделей, методів і технологій створення, впровадження, експлуатації та модернізації інформаційних систем і технологій як основних елементів, що утворюють інтелектуальні інформаційні середовища соціо-економічного об’єкта».

Нагороди та премії

Знак «Відмінник освіти України» № 45596 від 01.03.2018 р.

Публікації та патенти

Має понад 60 публікацій.

Публікації останніх років:

  1. Васильцова Н.В., Николаенко А.В  Панферова И.Ю. Разработка функциональных элементов подсистемы ин-формационного обеспечения системы управления персоналом (стаття) АСУ и приборы автоматики. – Харьков: ХНУРЕ, 2003. – Вып.  125. – С.119-124.
  2. Васильцова Н.В., Евланов М.В., Панферова И.Ю.  Разработка метамодели требований к информаци-онной системе (стаття) АСУ и приборы автоматики – 2004. – Вып.129. – С.19-27
  3. Левыкин В.М., Керносов М.А. Панферова И.Ю. Подход к формированию структуры распорядительного документа с использованием вывода на продукционных правилах в экспертных системах автоматизации документооборота Нові технології. Науковий вісник Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій і управління.  – 2006 – № 2 (12). – С. 164-168.
  4. Васильцова Н.В., Евланов М.В., Здор К.С., Панферова И.Ю. Профильный метод управлением проектированием информационных систем организационного управления Нові технології. Науковий вісник Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій і управління. – 2006. – №2(12). – С. 205-211
  5. Васильцова Н.В., Євланов М.В.  Панфьорова І.Ю. Моделі і технологія моніторингу користувачів інформаційної системи організаційного управління підприємством Системи управління, навігації та зв’язку. – К.: Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління, 2007. – Вип. 4 – С. 131-133
  6. Васильцова Н.В. Панферова И.Ю. Методика вибору ефективного варіанта проекту впровадження інформаційної системи організації Вісник Академії митної служби України. Серія «Технічні науки» – Дніпропетровськ: 2009. – №1(41). – С 63-69
  7.  Васильцова Н.В.,  Панферова И.Ю. Автоматизация диагностирования состояния организации в системе стратегического управления персоналом Нові технології. Науковий вісник Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій і управління. – 2010. – №1(27). – С. 186-191
  8. Высоцкая Е.В., Порван А.П., Щукин Н.А. Панферова И.Ю. Разработка базы данных информационной системы цитоморфологобиофизичес-кой діагностики Восточно-европейский журнал передовых технологий (информацирнные технологии) – 2010. –  №4/2 (46). – С.9-12
  9. Бых А.И., Высоцкая Е.В., Жуков В.И.,Кириченко Ю.В., Панферова И.Ю.Разработка модели базы данных информационной системы хранения и обработки информации о пациентах с заболеваниями различными дерматозами Вісник національного технічного університету “ХПІ”.Збірник наукових праць Тематичний випуск Інформатика і моделювання. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2010. – № 31. –С. 23-29
  10. Євланов М.В., Керносов М.А., Неумивакіна О.Є. Панферова И.Ю.Апробация информационной технологии учебного процесса в высшем учебном заведении Украины  Системи обробки інформації. Проблеми і перспективи розвитку ІТ-індустрії. – Х.: 2010. – №7(88). – С.22-27.