Левикін Віктор Макарович

Професор кафедри інформаційних управляючих систем, член НМР, член НТР, відповідальний редактор журналу “АСУ та прилади автоматики”, доктор технічних наук, професор.

Освіта та кар’єра

1970 р. – з відзнакою закінчив Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ) за спеціальністю «Автоматика і телемеханіка».

1970 р. – молодший науковий співробітник на кафедрі автоматизованих систем управління (АСУ).

1974 р. – кандидат технічних наук, дисертацію захищав у ХІРЕ.

1974 р. – асистент кафедри АСУ (ХІРЕ).

1974 р. – старший викладач кафедри АСУ (ХІРЕ).

1977 р. – доцент кафедри АСУ (ХІРЕ).

1979 р. – отримав звання доцента.

1996 р. – доктор технічних наук, спеціальність 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології, дисертацію захищав у Харківському державному технічному університеті радіоелектроніки.

1996 р. – отримав звання професора.

У 1992-1999 рр. – декан факультету навчання іноземних студентів (ХТУРЕ).

1999-2006 рр. – директор Інституту комп’ютерних та інформаційних технологій (ХТУРЕ, ХНУРЕ).

1994 р. – завідувач кафедри АСУ ХТУРЕ (з 1997 р. – кафедра інформаційних управляючих систем Харківського національного університету радіоелектроніки).

Освітня діяльність

Викладає навчальні курси: «Проектування інформаційних систем», «Методологія Agile розробки інформаційних систем», «Інформаційні системи і технології в управлінні проектами».

Наукова діяльність

Основні напрямки наукової діяльності: створення формалізованих засобів системного аналізу, що описують структуру розроблюваних автоматизованих систем і життєвий цикл їх проектування; теоретичні та методологічні основи створення складних комп’ютеризованих інтегрованих комплексів, опис складних систем і інтеграції їх елементів, створення автоматизованих інструментальних засобів підтримки управлінських рішень, автоматизованих систем управління витратами і адаптивних інтегрованих систем управління підприємством, моделі, технології та інструментальні засоби проектування інформаційних управляючих систем.

Керівник однієї з провідних кафедр за фахом «Інформаційні управляючі системи та технології», співавтор кваліфікаційних характеристик, типових навчальних планів, освітньо-професійних програм.

Участь в підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів. Підготував 23 кандидата наук, 2-х докторів наук.

Проект: Науково-дослідна робота «Методи і моделі самоорганізації інфраструктури інтелектуальної інформаційного середовища, що базується на використанні принципів хмарних обчислень». Розділ «Методи і моделі побудови Web-сервісів для задач управління бізнес-процесами в інтелектуальної інформаційному середовищі».

Назва розробок або продукції, які хотіли б запропонувати для реалізації з використанням можливостей АН ПРЕ, її колективних та індивідуальних членів та установ, що функціонують в її складі: типова інформаційно-аналітична система «Університет» (ІАС «Університет») – новий інтегрований продукт, призначений для ефективного поліпшення управління вищими навчальними закладами України у всіх основних сферах їх діяльності. До складу ІАС «Університет» входять модулі: «Відділ кадрів», «Кафедра», «Аспірантура», «Деканат» та інші.

Громадська діяльність

Член спеціалізованих рад із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора технічних наук при ХНУРЕ, член редколегій 4 наукових видань, член методичної комісії МОН України за напрямом «Комп’ютерні науки», член науково-методичної ради та вченої ради ХНУРЕ.

Очолює роботу наукових секцій Міжнародного молодіжного форуму та Міжнародної наукової конференції.

З 2002 р. – академік АН прикладної радіоелектроніки Білорусі, Росії, України.

Міжнародна діяльність

Керівник лабораторії Internet-технологій.

Нагороди та премії

Знак «Відмінник освіти України» № 45596 від 10.07.2000 р., медаль «Ветеран праці» від 23.05.1990 р., медаль «За трудову доблесть» № 447478 від 09.09.1986 р., почесний знак ХНУРЕ «За заслуги» № 5 від 14.10.2005 р., нагрудний знак ВЦРПС «За активну роботу в профспілці», почесна грамота МОНУ № 127828 від 2009 р., почесна грамота МОНУ № 66047 від 2000 р., диплом та іменна стипендія Харківської обласної державної адміністрації від 16.03.2007 р. ім. В.В. Свиридова в області інформатики та комп’ютерних наук для видатних вчених, подяка голови Харківської обласної ради С.Чернова за активну науково-дослідну та практичну діяльність у галузі інформаційних технологій, високий професіоналізм та активну громадську позицію від 2001р., диплом переможця обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» («Кращий завідувач кафедри») від 2004 р.

Публікації та патенти

Має понад 400 публікацій, у тому числі 2 монографії, 13 навчальних посібників.

Публікації останніх років:

  1. Levykin V., Chala O. Method of automated construction and expansion of the knowledge base of the business process management system // EUREKA: Physics and Engineering. 2018. Vol. 4. P. 29-35. DOI: http://dx.doi.org/ 10.21303/ 2461-4262. 2018.00676.
  2. Левикін В. М, Чала О. В. Розробка представлення причинно-наслідкових залежностей для бази знань системи процесного управління/ В. М. Левикін, // Вісник Національного технічного університету «Харківський политехнический институт». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології, 2018, № 21 (1297). С. 48-53.
  3. Levykin V., Chala O. Method of determining weights of temporal rules in markov logic network for building knowledge base in information control system // EUREKA: Physics and Engineering. 2018. Vol. 5. P. 3-10. DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2461-4262.2018.0071
  4. Dobrorodnia, O. Vysotska, M. Georgiyants, Yu. Balym, L. Rak, O. Kolesnikova, V. Levykin, O. Dovnar, K. Nosov, A. Porvan. Development of an approach to mathematical description of imbalance in methabolic processes for its application in the medical diagnostic information system // Eastern-European Journal of Eenterprise Technologies. – 2018. – 5/2 (95). – С. 29-39. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.141451
  5. Левикін В.М. Модель управління каталогом ІТ-послуг / В.М. Левикін, І.О. Юр’єв // Наукоємні технології. – 2017. – №2 (34). – С. 102-106.
  6. Levykin, V. Development of a model for determining the alignment of it-services of the information system with the end-user requirements [Text] / V. Levykin, I. Iuriev // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2017.  – Issue 4/2 (88). – P. 4-9. doi: 10.15587/1729-4061.2017.108556
  7. Модель бази знань інформаційної системи процесного управління / В.М. Левикін, О.В. Чала // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. – Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – № 28 (1250). – С. 74-78.
  8. Levykin V., Ievlanov M., Neumyvakina O. Developing the models of patterns in the design of requirements to an information system at the knowledge level // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol 5. – No. 2 (89). – Р. 19-26. doi: 10.15587/1729-4061.2017.110586