Проблемна науково-дослідна лабораторія «Комп’ютерних та інформаційних технологій в системах контролю і управління»

 

1. П.І.Б. керівника, наукового керівника, або відповідальної особи за діяльність підрозділу, посада, вчене звання, науковий ступінь, посилання на профіль на сайті університету та підрозділу (за наявності окремого сайту у домені nure.ua). Науковий керівник: д.т.н., проф., професор каф. ІУС Левикін Віктор Макарович
Зав. лабораторією: к.т.н., с.н.с., п.н.с. каф. ІУС Неумивакіна Ольга Євгеніївна
2. П.І.Б. штатних співробітників; співробітників, закріплених розпорядженням по кафедрі; співробітників, які працюють в межах виконання НДР; волонтерів; здобувачів вищої освіти, які провадять наукову діяльність під керівництвом зазначених вище осіб; посилання на їх профілі на сайті університету та підрозділу (за наявності профілей або окремого сайту у домені nure.ua). к.т.н., с.н.с., п.н.с. каф. ІУС Неумивакіна Ольга Євгеніївна
https://nure.ua/ru/staff/olga-evgenevna-neumyivakina
https://ics.nure.ua/employee/olga-evgenevna-neumyivakina/
3. Положення про підрозділ, затверджене Вченою радою університету  
4. Напрями досліджень, поточні завдання
– методології, методи та інформаційні технології розробки інтегрованих та Web-базованих інформаційних систем (д.т.н., проф. Левикін В.М.);
– розробка моделей, методів і технологій автоматизованого управління бізнес-процесами (у тому числі зі змінною структурою) в умовах неконтрольованих зовнішніх збурень (д.т.н., проф. Чалий С.Ф.);
– дослідження моделей і методів інтелектуального проектування ІС та управління ІТ-проектами (д.т.н., проф. Євланов М.В.);
– дослідження методів перетворення і передачі інформації в спеціалізованих ІУС (к.т.н., проф. Міхнов Д.К.);
– дослідження методів оцінювання ефективності функціонування інформаційних систем (к.т.н., доц. Міхнова А.В.)
5. Зв’язок з освітнім процесом (зв’язок з освітніми програмами, спеціальностями, залучення здобувачів вищої освіти, студентська наука)
ПНДЛ задіяна у навчальному процесі при підготовці бакалаврів та магістрів зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки за такими освітніми програмами:
– Освітньо-професійна програма «Інформаційні технології управління» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки (кваліфікація: бакалавр);
– Освітньо-професійна програма «Інформаційно-управляючі системи та технології» другого рівня вищої освіти (кваліфікація: магістр);
– Освітньо-професійна програма «Управління проектами в галузі інформаційних технологій» другого рівня вищої освіти (кваліфікація: магістр);
– Освітньо-наукова програма «Комп’ютерні науки» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (кваліфікація: доктор філософії)

Працюють студентські наукові гуртки:
– «Аналітик інформаційних систем» (керівник проф. Левикін В.М.);
– «Дослідження ефективності функціонування інформаційних систем» (керівники проф. Міхнов Д.К., доц. Міхнова А.В.).

6. Основні наукові досягнення за звітний період (інформація про проєкти, гранти, НДР, наукові публікації співробітників тощо).
Організовано й проведено роботу секції «Управління проектами й сучасні інформаційні технології в управлінні організаціями» на конференции факультета КН «Інформаційні інтелектуальні системи» в рамках Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка і молодь у XXI столітті».

Захищено докторську дисертацію:
Чала Оксана Вікторівна «Моделі, методи та інформаційні технології автоматизованого управління темпоральними базами знань для підтримки управлінських рішень» (05.13.06 – інформаційні технології).
Науковий консультант д.т.н., проф. Левикін В.М.

Статьи, опубликованные в периодических изданиях Украины
1. Rudenko O., Bezsonov O., Borysenko V., Borysenko T., Lyashenko S.. Developing a Multi-Step Recurrent Algorithm to Maximize the Criteria of Correntropy // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2021. №1/4 (109), Р. 54-63. (Фахове видання, категорія А, Scopus)
2. Chalyi S., Leshchynskyi, V. Development of a method for the interactive construction of explanations in intelligent information systems based on the probabilistic approach // Innovative technologies and scientific solutions for industries. 2021. 2 (16). Р. 39-45. (Фахове видання, категорія Б)
3. Chalyi S., Leshchynskyi V., Leshchynska I. Узгодження пояснення в інтелектуальній інформаційній системі з базовими знаннями щодо предметної області // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. 1 (63). – С. 115-119. (Фахове видання, категорія Б)
4. Chalyi S., Leshchynskyi V. Construction of patterns of user preferences dynamics for explanations in the recommender system // Сучасні інформаційні системи = Advanced Information Systems. – 2021. – Т. 5, № 1. – С. 107-112. (Фахове видання, категорія Б)
5. Білова Т.Г., Дьоміна В.М., Побіженко І.О. Композиційне проектування та реструктуризація глобальної схеми мультибази даних // АСУ и приборы автоматики. – 2021. – Вип. 177. С. 63-68. (Фахове видання, категорія Б)
6. Чалий С.Ф., Лещинський В.О., Лещинська І.О. Представлення узгоджених знань з урахуванням їх логічної несуперечливості для задачі побудови пояснень в інтелектуальних системах // АСУ и приборы автоматики. – 2021. – Вип. 177. С. 69-74. (Фахове видання, категорія Б)
7. Petrov K., Kobzev I., Orlov O., Kosenko V., Kosenko A., Vanina Y. Devising a method for identifying the model of multi-criteria expert estimation of alternatives // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. − 2021. − № 4 (3 (112). − P. 56–65. (Фахове видання, категорія А, Scopus)
Статьи, опубликованные в зарубежных изданиях
1. Mikhnova А., Mikhnov D., Chyrkova К. Development the Technology of Reengineering Specialized Information Systems. International Academy// International Academy Journal Web of Scholar, Poland, 1(51), January 2021, Р. 1-6.
2. Брусенцев В.О. Challenges and perspective with using a group of small combat unmanned aerial vehicles// Румунія, INCAS BULLETIN, Impact Factor 2020: 1.36. т. 13, № S, С. 245-255.
Участь у конференціях з публікацією тез по Україні
1. Borysenko V., Borysenko T. Concept and Method for Development of Corporate Information System // Proceedings of Fifth international scientific and technical conference “Computer and information systems and technologies”, 2021. P. 81-82.
2. Chalyi S., Bogatov I. The usage of the technology of constructing “as-is” models of initial maturity levels of process management // Proceedings of Fifth international scientific and technical conference “Computer and information systems and technologies”, 2021. P. 84-85.
3. Брусенцев В.О. Robotics and AI: overview and prospects // НТУ «ХПІ», XXIX міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD-2021, «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я», С.131.
Участие в конференциях с публикацией тезисов за границей
1. Petrov K., Petrova O. Comparative method for processing the results of a collective expert estimation of alternatives // Prospects and achievements in applied and basic sciences. Abstracts of IV International Science Conference (09.02.2021-12.02.2021). – Budapest, Hungary, 2021. P. 623-628.
2. Кобзев І.В., Лук’янова В.А., Петров К.Е. Імплементація досвіду цифрової трансформації електронного урядування на прикладі Великобританії // Innovative technologies in science and education. Abstracts of IX International Scientific and Practical Conference (04.03.2021-06.03.2021). – Jerusalem, Israel 2021. P. 101-105.

7. Інформація про наукові семінари на базі підрозділу Інформаційні управляючі системи: перспективи розвитку

Leave a Reply

*