Дисципліни

Дисципліни підготовки бакалаврів

1. ОБОВ’ЯЗКОВІ (НОРМАТИВНІ) НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Цикл загальної підготовки

1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни

 1. Історія української культури в контексті світової
 2. Культура усного та письмового ділового мовлення
 3. Філософія
 4. Іноземна мова
 5. Безпека життєдіяльності
 6. Економіка та бізнес
 7. Фізичне виховання (за рахунок вільного часу студентів)

1.2 Дисципліни природничо-наукової (фундаментальної) підготовки

 1. Лінейна алгебра і аналітична геометрія
 2. Математичний аналіз
 3. Дискретна математика
 4. Фізика
 5. Системний аналіз
 6. Чисельні методи
 7. Методи оптимізації та дослідження операцій
 8. Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси та математична статистика
 9. Теорія прийняття рішень

1.3. Дисципліни професійної і практичної підготовки

 1. Алгоритмізація та програмування
 2. Організація баз даних та знань
 3. Теорія алгоритмів
 4. Операційни системи та системне програмування
 5. Інтелектуальний аналіз даних

 2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Цикл загальної підготовки

2.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни

 1. Психологія сприйняття та переробки інформації
 2. Психологія екстремальних стосунків та ефективної адаптації
 3. Соціальна психологія та конфліктологія
 4. Психологія управління
 5. Ґендерні проблеми сучасного суспільства
 6. Вербальна конфліктологія та мистецтво проведення дискусій
 7. Міжнародні культурні традиції: етика ділового спілкування
 8. Історія воєнного мистецтва
 9. Медіа-текст в Internet-просторі
 10. Історія Слобідської України
 11. Іноземна мова для професійної комунікації
 12. Електронні документи та електронний документообіг
 13. Вербальний імідж фахівця ІТ-технологій
 14. PR-технології у власній кишені
 15. Інформаційне суспільство
 16. Соціологія та соціальні технології
 17. Глобальні проблеми сучасності
 18. Правові основи професійної діяльності
 19. Імідж сучасного спеціаліста
 20. Основи права
 21. Екологічна безпека
 22. Безпека праці в індустрії ІТ-технологій
 23. Організація керування умовами праці
 24. Сучасні соціальні комунікації: український інформаційний простір
 25. Сучасна світова культура
 26. Логіка
 27. Політичні проблеми сучасного суспільства
 28. Історія науки і техніки
 29. Етичні проблеми сучасного суспільства

2.2. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу

 1. Технологія створення програмних систем
 2. Технології захисту інформації
 3. Комп’ютерні мережі
 4. Проектування інформаційних систем
 5. Управління ІТ-проектами

2.3. Дисципліни вільного вибору студента

 1. Теорія інформаційних систем
 2. Теорія організації
 3. Системи управління розподіленими базами даних
 4. Візуальні мови та середовища розробки додатків
 5. Патерни і фреймворки Internet-програмування
 6. Сучасні технології баз даних
 7. Математичне забезпечення інформаційних управляючих систем
 8. Патерни програмування і проектування
 9. SOA і патерни проектування
 10. Впровадження інформаційних управляючих систем
 11. Системи автоматизації документообігу
 12. Internet-технології та мова програмування JAVA
 13. Технології управління якістю і тестування програмних продуктів
 14. Пошукові системи та SEO
 15. Рефакторинг програмного забезпечення
 16. Інформаційні системи менеджменту бізнес-процесів
 17. Мобільні інформаційні технології
 18. Інформаційні системи в управлінні персоналом
 19. Технології логістичного управління
 20. Управління ІТ-інфраструктурою підприємства
 21. Вбудовані системи і системи реального часу
 22. Автоматизація управління підприємством
 23. Геоінформаційні системи
 24. Адміністрування та оптимізація баз даних
 25. Технології стратегічного управління проектами
 26. Телекомунікаційні технології в інформаційних системах
 27. SCADA-системи

Дисципліни підготовки магістрів

 ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ (ФАХОВОЇ) ПІДГОТОВКИ

 1.1 Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни (вибіркові)

 1. Інтелектуальна власність
 2. Іноземна мова за професійним спрямуванням
 3. Філософські проблеми наукового пізнання
 4. Педагогіка вищої школи
 5. Економічне обґрунтування проектів
 6. Фізичне виховання (за рахунок вільного часу студентів)

 1.2 Дисципліни базової (професійної) підготовки за спеціальністю (обов’язкові)

 1. Основи наукових досліджень, організація науки та авторське право
 2. Нечіткі множини

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ   

Дисципліни професійної та практичної підготовки за спеціалізацією Управління проектами в галузі інформаційних технологій (обов’язкові)

 1. Методологія та методи управління проектами в галузі ІТ
 2. Управління вимогами до ІТ-продуктів
 3. ІС та гнучкі технології управління ІТ-проектами
 4. Проектний аналіз в галузі ІТ
 5. Управління портфелями проектів та програмами в ІТ-галузі

Дисципліни професійної та практичної підготовки за спеціалізацією Управління проектами в галузі інформаційних технологій (вибіркові)

 1. Дискретні структури
 2. Управління розкладом і вартістю ІТ-проектів
 3. Управління інноваційними ІТ-проектами та стартапами
 4. Управління ІТ-сервісами і контентом
 5. Інтелектуальні технології управління
 6. Ефективність ІТ-проекту
 7. Технології DevOps у розробці програмних проектів
 8. Менеджмент проектних даних
 9. Управління командою проекту
 10. Системи підтримки прийняття рішень в управлінні проектами

Дисципліни професійної та практичної підготовки за спеціалізацією Інформаційні управляючі системи та технології (обов’язкові)

 1. Методологія agile розробки інформаційних систем
 2. Вимоги та моделі ІУС
 3. Адміністрування та моніторинг комп’ютерних хмарових мережевих систем
 4. Розробока та просування Web – базованих систем

 Дисципліни професійної та практичної підготовки за спеціалізацією  Інформаційні управляючі системи та технології (вибіркові)

 1. Оптимізація комп’ютерних мереж
 2. Менеджмент даних в ІС
 3. Інформаційні технології обробки даних в ІУС
 4. Менеджмент ІТ-інфраструктури організації
 5. Ефективність ІУС
 6. Управління якістю створення ІУС
 7. Технологічні основи життєвого циклу ІС
 8. Хмарова архітектура побудови інформаційних систем
 9. Аналіз великих масивів даних
 10. Управлінські рішення в ІУС
 11. Дискретні структури
 12. Інтелектуальні управляючі системи і технологіъ
 13. Технічні засоби промислових систем збору та обробки даних
 14. Розподілені та паралельні бази даних (Distributed and Concurent Data Basas)