Ресурсне забезпечення

Ресурсне забезпечення для організації освітнього процесу

Кафедра Інформаційних управляючих систем веде підготовку здобувачів за наступними освітніми програмами: “Інформаційні технології управління” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, “Інформаційні управляючі системи та технології” другого (магістерського) рівня вищої освіти та “Управління проектами в галузі інформаційних технологій” другого (магістерського) рівня вищої освіти у межах спеціальності 122 − Комп’ютерні науки.

Для навчання здобувачів за ОП кафедра використовує загальноуніверситетські аудиторії, аудиторії загальноосвітніх кафедр та аудиторії, на площах яких вона розташовується.

Кафедра має у своєму розпорядженні наступні аудиторії для проведення занять:

  • аудиторія № 259 – мультимедійна аудиторія для проведення лекцій, тренінгів, конференцій, захистів атестаційних та дипломних робіт, презентацій науково-дослідних проектів;
  • аудиторія № 253 – навчально-наукова лабораторія Internet технологій” для проведення практичних занять, науково-дослідної роботи студентів, виконання навчальних завдань;
  • аудиторія № 260 – навчально-наукова лабораторія «Технології комп’ютерних мереж» для проведення лабораторних робіт, практичних занять, науково-дослідної роботи студентів, виконання навчальних завдань;
  • аудиторія № 260а – навчальна аудиторія з переносними мультимедійними засобами для проведення лекцій, практичних занять, науково-дослідної роботи студентів, виконання навчальних завдань.

Всі аудиторії кафедри мають паспорти, які розглядаються та затверджуються щорічно.

Для забезпечення здобувачів інформаційними ресурсами на кафедрі є: повний комплект методичного забезпечення в електронному та паперовому вигляді, який зберігається на кафедрі та є доступним для кожного здобувача; надано доступ до внутрішньої інформаційної мережі університету, що дозволяє використовувати КНМЗ розташовані в науковій бібліотеці; наукова бібліотека ХНУРЕ має доступ до онлайнових баз даних, послугами якої може скористатися будь-який здобувач вищої освіти та співробітник університету, наприклад: правова БД «Ліга: Закон»; електронні версії підручників видавництва ЦУЛ − «Центр учбової літератури»; електронні журнали: «Захист інформації. INSIDE»; «Information Security»; online-журнали з наукової бібліотеки eLIBRARY.

Навчальні аудиторії оснащені усім необхідним сучасним обладнанням, у тому числі мультимедійним, для реалізації освітніх програм, за якими йдеться підготовка здобувачів.

Для придбання навичок роботи з професійним обладнанням на кафедрі в наявності лабораторій «Технології комп’ютерних мереж» є таке оснащення: персональні комп’ютери, сервера, мережеве обладнання, засоби комунікаційного зв’язку.

Комп’ютерний парк кафедри складає 62 одиниці. Всі комп’ютери, що задіяні в навчальному процесі, мають сучасну елементну базу і придбані не більш 8 років тому. Програмне забезпечення ліцензійне або є у відкритому доступі в Інтернеті.

Кількість обладнання та програмного забезпечення є достатнім для проведення повного циклу навчання здобувачів за ОП.

За необхідністю, кафедра використовує комп’ютерні зали інформаційно-обчислювального центру університету з необхідним ПЗ або лекційні аудиторії, лабораторії та комп’ютерні класи наукового парку «Синергія», а також складає заявки на придбання необхідного для подальшого забезпечення освітнього процесу обладнання, програмного забезпечення та матеріалів.

Якісну підготовку здобувачів за всіма ОП здійснюють викладачі кафедри, серед яких: 3 доктори наук, професори; 1 доктор наук, доцент; 12 кандидатів наук, доцентів; 3 кандидати наук; 8 асистентів.

Всі вони мають кваліфікацію відповідну до спеціальності 122 − Комп’ютерні науки, за якою проводиться підготовка здобувачів, ведуть наукову діяльність, здійснюють керівництво науковою роботою здобувачів, мають достатній стаж роботи та своєчасно проходять підвищення кваліфікації або стажування.

Для підвищення якості навчання до підготовки здобувачів кафедра залучає провідних фахівців та практиків з виробництва. Партнерами кафедри ІУС є провідні ІТ компанії ProfITSoft і SoftServer. Фахівці цих компаній проводять тренінги та заняття зі студентами освітньої програми ІТУ. Студентів запрошують до виконання проектів, на стажування і практику, а також пропонують місця працевлаштування. Завдяки підтримки компаній-партнерів постійно оновлюється компютерний парк та мережеве обладнання, здійснюється ремонт аудиторій.