Університетська навчально-наукова лабораторія «Internet-технологій»

1. П.І.Б. керівника, наукового керівника, або відповідальної особи за діяльність підрозділу, посада, вчене звання, науковий ступінь, посилання на профіль на сайті університету та підрозділу (за наявності окремого сайту у домені nure.ua). Науковий керівник: д.т.н., проф., професор каф. ІУС Левикін Віктор Макарович
Зав. лабораторією: к.т.н., с.н.с., докторант каф. ІУС Петриченко Олександр Вячеславович
2. П.І.Б. штатних співробітників; співробітників, закріплених розпорядженням по кафедрі; співробітників, які працюють в межах виконання НДР; волонтерів; здобувачів вищої освіти, які провадять наукову діяльність під керівництвом зазначених вище осіб; посилання на їх профілі на сайті університету та підрозділу (за наявності профілей або окремого сайту у домені nure.ua). к.т.н., с.н.с., п.н.с. каф. ІУС Неумивакіна Ольга Євгеніївна
3. Положення про підрозділ, затверджене Вченою радою університету
Наказ 185
4. Напрями досліджень, поточні завдання
– методології, методи та інформаційні технології розробки інтегрованих та Web-базованих інформаційних систем, д. т. н., проф. Левикін В.М.;
– розробка моделей, методів і технологій автоматизованого управління бізнес-процесами (у тому числі зі змінною структурою) в умовах неконтрольованих зовнішніх збурень, д.т.н., проф. Чалий С.Ф.;
– дослідження моделей і методів інтелектуального проектування ІС та управління ІТ-проектами, д.т.н., проф. Євланов М.В.
5. Зв’язок з освітнім процесом (зв’язок з освітніми програмами, спеціальностями, залучення здобувачів вищої освіти, студентська наука)

Лабораторія задіяна у навчальному процесі при підготовці бакалаврів та магістрів зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки за такими освітніми програмами:
– Освітньо-професійна програма «Інформаційні технології управління» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки (кваліфікація: бакалавр);
– Освітньо-професійна програма «Інформаційно-управляючі системи та технології» другого рівня вищої освіти (кваліфікація: магістр);
– Освітньо-професійна програма «Управління проектами в галузі інформаційних технологій» другого рівня вищої освіти (кваліфікація: магістр);
– Освітньо-наукова програма «Комп’ютерні науки» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (кваліфікація: доктор філософії).

Працює студентський науковий гурток:
«Управління ІТ-проектами» (керівники проф. Євланов М.В., проф. Васильцова Н.В.);

За 2021 рік за результатами наукових досліджень студентів, виконаних в лабораторії, опубліковано 16 тез наукових доповідей, 4 роботи брали участь у других турах Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт.
Робота студентки гр. УПГІТм-20-1 Кузьми Є.А. (науковий керівник к.т.н., проф. каф. ІУС Васильцова Н.В.) отримала диплом за ІІ місце у 2 турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» (м. Мелітополь, Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького).

Організовано й проведено роботу секції «Управління проектами й сучасні інформаційні технології в управлінні організаціями» на конференції факультету КН «Інформаційні інтелектуальні системи» в рамках Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка і молодь у XXI столітті».

6. Основні наукові досягнення за звітний період (інформація про проєкти, гранти, НДР, наукові публікації співробітників тощо).

Виконується госпдоговірна НДР № 20-08 «Дослідження результатів моніторингу веб-базованої інформаційної системи, що експлуатується» (Науковий керівник д.т.н., проф. Левикін В.М.).

Організовано й проведено роботу секції «Сучасні інформаційні системи та технології: проблеми, методи, моделі. Управління проектами та програмами» в рамках 10-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційні системи та технології ІСТ-2021»

Захищено кандидатську дисертацію:
Чиркова Катерина Сергіївна
«Моделі, методи та інформаційна технологія вибору варіанта проєктного рішення реінжинірингу спеціалізованих інформаційних систем» (05.13.06 – інформаційні технології). Науковий керівник к.т.н., доц. Міхнова А.В.

Статті, опубліковані в періодичних виданнях України
1. Рetrychenko A., Levykin I., Iuriev I. Improving a method for selecting information technology services // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2021. №2/2 (110), Р. 32-43 (Фахове видання, категорія А, Scopus)
2. Ospanova G., Kukharenko E., Ievlanov M., Panforova I. Building a model of the integrity of information resources within an enterprise management system // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2021. № 2 (111), Р. 15-23 (Фахове видання, категорія А, Scopus)
3. Петриченко О.В. Вдосконалення методології управління ІТ-послугами підприємства// АСУ и приборы автоматики. – 2021. – Вип. 177. С. 4-12. (Фахове видання, категорія Б)
4. Юр’єв І.О. Розробка інформаційної технології управління системою надання ІТ-сервісів // АСУ и приборы автоматики. – 2021. – Вип. 177. С. 57-63. (Фахове видання, категорія Б)
Участь у конференціях з публікацією тез по Україні
1.Yevlanov M.V., Vasyltcova N.V. Analysis of duplication of publications of functional requirements in the form of mathematical expressions // Інформаційні системи та технології: праці 10-ї Міжнародної науково-технічної конференції, Харків-Одеса, 13-19 вересня 2021. – Х.: ХНУРЕ, 2021. – С. 33-41.
2. Yevlanov M.V., Panforova I.Yu. Analysis of inconsistencies in publications of functional requirements in the form of mathematical expressions //Інформаційні системи та технології: праці 10-ї Міжнародної науково-технічної конференції, Харків-Одеса, 13-19 вересня 2021. – Х.: ХНУРЕ, 2021. – С. 172-178.
3. Levykin V.M., Petrichenko O.V. Neumyvakina O.Ye. Generalized model for managing the operation of a web-based information system // Інформаційні системи та технології: праці 10-ї Міжнародної науково-технічної конференції, Харків-Одеса, 13-19 вересня 2021. – Х.: ХНУРЕ, 2021. – С. 179-184.
4. Євланов М.В., Севостьянова К.А. Порівняльний аналіз методів вирішення задачі інтеграції баз даних інформаційної системи // ХНУРЕ, Одинадцята міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління», С. 34
Участь у конференціях з публікацією тез за кордоном
1. Юр’єв І.О. Аналіз існуючих підходів до управління сервісами в ході експлуатації сервіс-орієнтованих інформаційних систем European scientific discussions. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. Potere della ragione Editore. Rome, Italy. 2021. P. 87-92.

7. Інформація про наукові семінари на базі підрозділу Інформаційні управляючі системи: перспективи розвитку

Leave a Reply

*